Авторски Права

Всички потребители на услугите на CLOUDSIGMA AG, търгуваща като “КлаудСигма” (“ние”, “нас”)се ангажират със запазването на авторските права, правата по търговските марки и други права на интелектуалната собственост във връзка с цялото съдържание, прикачено или генерирано чрез използване на услугите на КлаудСигма от упоменатите потребители.

Пълното съдържание и дизайнът на www.cloudsigma.com (“Уебсайтът”) са защитени с авторски права, права на търговските марки и други права на интелектуалната собственост и са собственост на КлаудСигма. Освен ако не е заявено тук, никаква част от материала не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, сваляна, показвана, публикувана или предавана в каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства, включително, но не ограничаващо се с електронно или механично такова, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварително получено писмено разрешение от КлаудСигма.

На Вас Ви се дава лично, ограничено нетърговско, непрехвърлируемо и неизключително разрешение за достъп до уебсайта относно показване, копиране, разпространение и сваляне на материалите от уебсайта само в съгласие със следните позволени действия:

1. Вие (“Вие”, “Вашите”) признавате Уебсайта на КлаудСигма като източник на материала. Вие трябва да включите такова писмено потвърждение и уеб-адреса на КлаудСигма(www.cloudsigma.com) в копието на материала;

2. Вие не променяте материалите;

3. Както Вие, така и всякаква трета страна, не може да променяте или създавате производни, да провеждате структурни изследвания или по друг начин да се опитвате да откриете каквито и да е структурни кодове или софтуер, наличен на Уебсайта; и

4. Вие трябва да информирате третата страна за това, че всички Условия на ползване, указани по този начин тук, се отнасят до него/нея и, че той/тя е обвързан от тях.

Този ограничено разрешение за използване не позволява включване на материала или каквато и да е част от него в каквато и да е друга разработка, публикация или уебсайт, без значение, дали в електронен вид или във вид на твърдо копие, или в каквато и да е друга форма, без изразеното писмено съгласие на КлаудСигма.

Предоставянето на това ограничено разрешение е напълно условно относно Вашето съгласие спрямо и в съзвучие с Условията на ползване. Ние можем да отменим това разрешение във всеки един момент по наша безусловна преценка.

Всякакви данни или софтуер, лицензирани за нас от трети страни, се предоставят за използване строго във връзка с услугите, които предлагаме и в съгласие с Условията на ползване. Всякакви данни или софтуер от трети страни са единствено субект на лицензионните условия от третите страни и може и да не е позволено да бъдат използвани за каквито и да е други търговски цели, без предварителното писмено съгласие на такива трети страни.

Вие ни предоставяте неизключително, безвъзмездно разрешение за периода на предоставяне на Услугите (както е определено в Условията на ползване ) към Вас, да използваме, съхраняваме и поддържаме Вашите данни, съхранявани на наша инфраструктура и мрежи за целите на предоставяне Услугите в съгласие с Условията на ползване.

Всякаква неупълномощена публикация, използване или възпроизвеждане на каквото и да е съдържание, включващо, но неограничено със снимки, код, данни, графика, търговски марки и софтуер, може да бъде преследвано.

Последно осъвременено: 26 април 2010
Авторски права CLOUDSIGMA AG, 2010. Всички права запазени.

This post is also available in: English, German