Условия На Ползване

ВАЖНА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички услуги, които се предоставят на Вас (“Вие”, “Вашите”, “потребител”) от КлаудСигма (“ние”, “нас”, “нашите”) се прилагат и уреждат от тези Условия на ползване, Политиката на допустимо използване, Политиката на конфиденциалност, Информацията по авторските права, Споразумението с гарантирани потребителски параметри и условията на Вашата Покупка, включително всякакви предлагани услуги чрез Уебсайта и до всякакъв е-мейл, писмена или друга кореспонденция, свързана с такива услуги.

Ние си запазваме правото и възможността да променяме или видоизменяме Споразумението и такива промени или видоизменения ще станат обвързващи за Вас според информацията по-долу. Споразумението създава правно обвързващ договор между Вас и нас. Продължителното използване на Уебсайта или приемането на Услугите, предлагани от нас, чрез отмятане на полето ‘Моля, потвърдете, че сте прочели и се съгласявате с нашите Условия на ползване’ постановява приемане на Споразумението и създаване на правно обвързващ договор.

Всякакво отделно встъпване в Покупка от името на фирма или друго юридическо лице представлява и удостоверява, че той или тя има правната власт и право да обвърже това лице със Споразумението, в който случай “Вие”, “Вашите” и “потребител” ще обозначава фирмата или юридическото лице. Споразумението е завършеният и изключителен договор между Вас и нас с оглед на неговото обективно съдържание и замества, и отменя всякакво по-ранно споразумение, тълкуване или комуникация, писмени или устни. Ако не приемете която и да е част от Споразумението, Вие не трябва да се възползвате от която и да е от Услугите, предлагани от Уебсайта. Споразумението налага значителни правни задължения върху Вас, както и поставя граници върху Вашите законни права. Моля, потърсете независима правна помощ преди встъпване в Споразумението.

Всякаква покупка или започване на доставяне на Услуги се осъществява на основата на това, че Вие сте се съгласили да се обвържете правно с условията на Споразумението и, че Вие представлявате това и гарантирате, че имате правната власт да встъпите в посоченото споразумение.

Услугите и Уебсайтът се предоставят и предлагат само за възрастни над 18 години. Ако сте на възраст под 18 години и/или не сте в състояние да участвате в правно-обвързващи договори, Вие не трябва да използвате Услугите и/или Уебсайта. Вие трябва да проверите със собственика и/или доставчиците на интернет достъп, които използвате във връзка с Услугите и/или Уебсайта това, че такъв достъп е законен и позволен от каквато и да е политика и/или условия на ползване, уреждащи използването на което и да е съоръжение или интернет връзка.

Продължавайки използването на Уебсайта и която и да е от услугите, предлагани от него, Вие потвърждавате, че сте на 18 или повече години и се свързвате и използвате Уебсайта и услугите, предлагани чрез Уебсайта, по законен начин.

Изменения по Споразумението

Ние си запазваме правото и възможността да променяме Споразумението по всяко време. Ние ще Ви уведомим съгласно Споразумението поне тридесет (30) дни преди всякакви промени да станат действителни и обвързващи. При получаване на такова съобщение, Вие ще имате възможност или да затворите профила си според разпоредбите на пункт 10 и да получите връщане на каквото да е положително салдо по профила, или да продължите да използвате нашите Услуги и да бъдете обвързани от промененото Споразумение. След влизането в сила на промененото Споразумение, покупка на допълнителни Услуги или продължаване използването на Уебсайта, включително API такова, постановява пълното правно обвързване на Вашето споразумение с условията и разпоредбите на промененото Споразумение.

1.Определения

В тези Условия на ползване:

 • Политика по допустимо използване” или “ПДИ” обозначава Политиката по допустимо използване на КлаудСигма към датата, към която Вие правите всяка Покупка или разменяте кредити срещу услуги, която може да бъде променяна в съответствие със Споразумението.
 • Споразумение” се отнася съвкупно до Покупката, тези Условия на ползване, Политиката на конфиденциалност, Информацията по авторските права, Споразумението с гарантирани потребителски параметри и Политиката по допустимо използване.
 • Дата на споразумението” означава по-ранното от: (i) датата, на която Вие приемате тези Условия на ползване чрез Уебсайта и/или (ii) датата, на която Вие използвате Услугите за първи път, включително покупката на Кредити.
 • API” означава собствения комуникационно-програмен интерфейс на КлаудСигма.
 • Бета Тестване” се отнася до ситуацията, в която избирате да участвате в който и да било бета тест на Услуга, която е във фаза преди официалнo пускане в продажба/употреба.
 • КлаудСигма” означава КЛАУДСИГМА АГ, швейцарска фирма, създадена в Кантон Цюрих, Швейцария, с регистрационен номер CH-020.3.034.422-0 и с адрес на регистрация Зегерайщрасе 29, CH-8152 Глатбруг, Швейцария.
 • Поверителна информация” обозначава цялата необществена информация, станала достояние на едната страна за другата, в който и да е момент, без значение на датата на Споразумението, която получаващата страна трябва да счита за поверителна, включително: (i) за Вас, цялата информация, съхранявана или прехвърляна към или от мрежата на КлаудСигма, (ii) за нас, всякакви проекти, свързани с центъра за данни или сървърите, непубликувани цени, непубликувани условия на ползване, вътрешни доклади (включително заради причини, свързани с финансови проверки или по причини, отнасящи се до сигурността), бъдещи планове за фирмено развитие, както и всякаква друга собствена информация, и (iii) за двете страни, всякаква информация, определена като поверителна. Поверителната Информация изключва всякаква информация или технология, която е развита от една от двете страни без отношение към Поверителната Информация на другата или такава, която става достояние без нарушение на приложимото право или това Споразумение.
 • Информация по авторските права” обозначава Информация по авторските права на КлаудСигма от датата, от която правите всяка Покупка или заменяте Кредити за Услуги, като тя може да се променя в съответствие със Споразумението.
 • Кредити” обозначава невъзвръщаемите кредити, които Вие сте закупили чрез Уеб-конзолата, които могат да бъдат използвани само за замяна на Услуги. Изражението на кредитите е в швейцарски франкове (CHF), британски лири (GBP), евро (EUR) или американски долари (USD), като даден кредит се отнася до единична валута. Еквивалентът на кредитите се определя в съответствие с избора Ви на валута при отваряне на профил в КлаудСигма.
 • Кредитно салдо” обозначава броят Кредити, които сте закупили минус броя кредити, разменени по отношение на Услуги, предоставени в съответствие със Споразумението.
 • Нежелана поща” обозначава е-мейли, който се определят като нежелани от нашите е-мейл системи, както и такива, докладвани от други потребители на КлаудСигма и от Вас като нежелани.
 • Покупка” обозначава покупката на Кредит, която Вие правите към нас чрез Уебсайта или всякаква друга писмена покупка, която Ви се предоставя от нас срещу подпис, който характеризира закупуваните Услуги и, който се поставя от Вас ръчно или по електронен начин.
 • Политика на конфиденциалност” обозначава Политиката на поверителност на КлаудСигма към датата, към която Вие правите която и да е Покупка или заменяте Кредити за Услуги, като тя може да бъде променяна в съответствие със Споразумението.
 • Споразумение с гарантирани потребителски параметри” обозначава Споразумението с гарантирани потребителски параметри на КлаудСигмакъм датата, на която Вие правите която и да е Покупка или замяна на Кредити за Услуги, като то може да бъде променяно в съответствие със Споразумението.
 • Услуги” обозначава услугите, предоставяни в замяна срещу Кредитно салдо или безплатно от КлаудСигма така, както е описано на страниците на Уебсайта, съответни на приложимата услуга. Услугите включват само онези услуги, които се предлагат чрез Уебсайта, включително, но неограничаващи се с осигуряване на виртуални сървъри, ядро-CPU мощ, пространство за съхранение на данни, RAM, мрежов трансфер на данни, IP адреси и виртуални локални мрежи (VLAN). Услугите се предоставят в съответствие със Споразумението.
 • Уеб-конзола” обозначава уеб-конзолата, налична на https://cs.cloudsigma.com, която съставлява част от Уебсайта и, която Вие използвате, за да закупите Кредити и, за да управлявате предоставянето на Услугите.
 • Уебсайт” означава всеки уебсайт с име на домейна, завършващо на “cloudsigma.com”.
 • Работен Ден” означава 9:00 сутринта – 5:00 следобед от понеделник до петък, централно-европейско време, изключващо швейцарските национални празници.

2.Закупуване на Кредити

 • 2.1 Вие приемате и се съгласявате, че която и да е Покупка, направена чрез Уебсайта, е за Кредити, които могат да бъдат разменяни само във връзка с Услуги. Никакви суми, получени от КлаудСигма или Кредити, предоставени към Вас, във връзка с която и да е Покупка (с изключение по условията по прекратяване така, както са изложени в пункт 10 на тези Условия на Ползване) са:
  • 2.1.1 възвръщаеми;
  • 2.1.2 разменими за пари в брой или чрез всякаква друга форма на плащане; или
  • 2.1.3 използваеми по всякакъв начин, различен от този по замяна срещу Услуги.
 • 2.2 Всички Покупки трябва да бъдат правени чрез:
  • 2.2.1 кредитна или дебитна карта, използвайки Уеб-конзолата; и
  • 2.2.2 банков трансфер по правилната банкова сметка, съответстваща на използваната валута за Вашия профил и употребявайки Вашата уникална банково-трансферна идентификация така, както е налична от раздела за плащания на Уеб-конзолата.
 • 2.3 Фактури от нас се издават скоро след всяка Покупка, както смятаме за уместно и необходимо и са налични за Вас и чрез Уеб-конзолата.
 • 2.4 Вие потвърждавате и приемате, че Услугите и/или продължаващия достъп до Уеб-конзолата могат да бъдат спрени или прекратени незабавно, ако каквото и да е плащане във връзка с Покупка e намалено, закъсняло или отказано от Вашата финансова институция и/или доставчика на Вашата дебитна или кредитна карта.
 • 2.5 Ние ще нагласим Вашето Кредитно Салдо в съответствие с Услугите, които Ви се предоставят във времето, съгласно нивата на размяна за тези Услуги така, както се рекламират на нашия Уебсайт.
 • 2.6 По наша приемлива преценка, ако в какъвто и да е момент по време на Споразумението, Вие не успеете да покриете необходимия стандарт на кредитоспособност, определен по наша единствена преценка, ние можем да:
  • 2.6.1 изискаме от Вас да (на)правите предварителна(и) Покупка(и) редовно, ако счетем за необходимо;
  • 2.6.2 изискаме от Вас да правите плащания във връзка с Покупка(и) чрез банков трансфер, които иначе може да направите по тези Условия на ползване чрез кредитна или дебитна карта;
  • 2.6.3 налагаме лимит върху броя Кредити, който може да Закупите; или
  • 2.6.4 налагаме ограничения или условия върху Вашето право да използвате Услугите, както намерим за подходящо.
 • 2.7 Всички Покупки трябва да бъдат осъществявани във валутата по подразбиране за Вашия профил така, както е избрана от Вас при откриването на профила. Изборът на валута за Вашия профил е постоянен. Профилните сметки могат да бъдат откривани в швейцарски франкове (CHF), британски лири (GBP), евро (EUR) или американски долари(USD).
 • 2.8 Обменните нива на Кредити срещу Услуги ще бъдат налични за Вас само във валутата по подразбиране за Вашия профил. Вие бихте могли да откриете няколко профила с различни валути по подразбиране.
 • 2.9 В случай, че каквото и да е направено от Вас плащане във връзка с Покупка не бъде зачетено или прието от Вашата финансова институция и/или от автоматизираната система за плащания на нашия Уебсайт, тогава ние си резервираме правото да задържим такса по върнато/невъзможно да се осъществи плащане за покриване на каквито и да било допълнителни административни разходи и/или всякакви други свързани разходи, които бихме могли да понесем.
 • 2.10 Ние си запазваме правото, по наша изключителна преценка, да спрем или прекратим достъп до Уеб-конзолата, комуникационно-програмния интерфейс (API) или да се въздържим от предлагане на всякакви Услуги, докато не получим пълно плащане на такива суми, включително всякакви такси, за които може да имаме право да Ви таксуваме във връзка с незачетено плащане.
 • 2.11 При прекратяване на Споразумението, Вашето Кредитно Салдо (неусвоено или друго), което сте закупили, няма да Ви бъде възстановено, освен специално определеното според условията по прекратяване, описани в пункт 10 на тези Условия на ползване.
 • 2.12 Ние бихме могли да начисляваме лихва върху всякакви просрочени суми в размер на 1.5% на месец (или максималното правно-установено ниво, ако то е по-ниско от 1.5%). Ако която и да е сума е просрочена с повече от двадесет (20) Работни Дни и ние предприемем правно действие, за да я съберем или наемем събирателна агенция за това от наше име, Вие също така трябва да платите и нашите приемливи разходи по събирането й, включително, но неограничаващи се с такси за правно обслужване и съдебни разходи. Всички такси във връзка с това са определени и ще бъдат прилагани в швейцарски франкове (CHF).

3.Услуги

 • 3.1 В зависимост от приемането на Вашата покупка от КлаудСигма и обект на тези Условия на ползване, КлаудСигма се съгласява да предоставя Услуги в замяна на Кредити на нивата на размяна, определени на Уебсайта и Уеб-конзолата.
 • 3.2 Ние си запазваме правото да променяме нивата на размяна на Кредити за Услуги по всяко едно време по наша единична преценка и с незабавен ефект. Променените нива стават приложими при следващата Ви покупка или размяна на Кредити за Услуги.
 • 3.3 Услуги, предлагани чрез Уебсайта могат да се различават по обхват и характер с течение на времето. Вие потвърждавате, приемате и се съгласявате, че части от Услугите могат да бъдат променяни, усъвременявани, заменяни, премахвани, допълвани или добавяни във времето, както определим за подходящо.
 • 3.4 Ние предлагаме някои Услуги на предплатена абонаментна основа за периоди от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 1 година. За услугите, закупени на абонаментна основа, се плаща предварително с Кредити. Нивата на размяна на Кредити за Услуги са изложени в Уебсайта и Уеб-конзолата. Броят на Кредитите, разменяни за Услуги, e фиксиран към момента на размяната за периода на абонамента и се отнася само за Услугите, разменяни за Кредити, единствено в този момент.
 • 3.5 Ние предлагаме някои услуги на база заплащане според използването, основано на петминутни цикли на таксуване. Предлагаме и динамични нива на размяна на Кредити срещу Услуги, които се усъвременяват на всеки пет минути и са достъпни чрез нашия Уебсайт и Уеб-конзолата. Броят на Кредитите, разменяни за Услуги на база заплащане според потреблението, е фиксиран към момента на размяната за периода на следващия петминутен цикъл на таксуване.
 • 3.6 При изтичане на периода на Услугите, закупени на предплатена абонаментна основа, автоматично ще продължите да бъдете таксувани за същите Услуги на основа заплащане според потреблението по текущите нива на размяна на Кредити за Услуги към този момент, освен ако не спрете да използвате Услугите ни във връзка с Вашия изтекъл абонамент.
 • 3.7 Ние следва да предоставяме Услугата, обект на Споразумението, към Вас, от Датата на Споразумението, докато Услугата е напълно доставена, нейния срок изтече, тя е прекратена или тя е спряна съгласно условията на Споразумението.
 • 3.8 Предоставянето на Услугите е строго свързано с поддържането на достатъчно Кредитно Салдо и Вие потвърждавате, признавате и се съгласявате, че ние бихме могли да спрем или прекратим Услугите към Вас, ако Вие имате Кредитно Салдо за по-малко от 24-часово използване при Вашето последно ниво на използване на Услугите, както и спрямо нивата на Услугите на основа заплащане според потреблението по размяната за Кредити в този момент.
 • 3.9 Ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност във всеки един момент. В случай, в който не можем да установим самоличността Ви при прилагането на нормални усилия, по наша единична преценка бихме могли да изискаме от Вас да предоставите допълнително доказателство за самоличност, включващо, но неограничаващо се с:
  • 3.9.1 оригинално или заверено копие на фотографно средство за установяване на самоличност във формата на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство или паспорт; и/или
  • 3.9.2 оригинално или заверено копие на доказателство за адрес, считано за приемливо от нас.
 • 3.10 Ако не можете или не желаете да предоставите такова доказателство при приемливо искане от наша страна, тогава ние бихме имали правото да спрем и/или прекратим Вашето използване на Услуги незабавно.
 • 3.11 Ние не можем да бъдем отговорни за всякакво защитно осигуряване, възстановяване или други изискуеми стъпки по гарантиране на това, че информация и данни, съхранявани в мрежата и инфраструктурата на КлаудСигма като част от предоставяне на Услугите към Вас, е възстановяема в случай на каквато и да е загуба на данни, системна неизправност, софтуерен срив, хардуерен срив или друга дейност, изразяващa се в каквато и да е загуба на данни, информация или друг артикул, които се съхраняват като част от нашите Услуги.
 • 3.12 Ние можем да спрем Вашите Услуги без отговорност, ако:
  • 3.12.1 имаме причина да смятаме, че Услугите са били, са или ще се използват в нарушение на Споразумението;
  • 3.12.2 Вие не сътрудничите с приемливи разследвания на съмнения за нарушаване на Споразумението;
  • 3.12.3 ние с основание вярваме, че Вашите Услуги са достъпни или използвани от трети страни без Вашето упълномощаване;
  • 3.12.4 Вашето Кредитно Салдо е нула и/или недостатъчно да покрие текущите Услуги, които се усвояват от Вас;
  • 3.12.5 ние с основания вярваме, че това е необходимо, за да защитим нашата мрежова инфраструктура и Услуги за други клиенти;
  • 3.12.6 ние открием, че Вие сте свързани с физическо или юридическо лице, което е използвало нашите Услуги в миналото и неговият профил е бил прекратен; или
  • 3.12.7 ние сме принудени да го направим по закон.
 • 3.13 Ние ще се стремим да Ви предоставим приемливо уведомление за всякакво спиране по този пункт, освен ако не счетем, отчитайки обстоятелствата, че незабавно прекратяване или по-кратък срок на уведомление се изисква за запазване на нашата мрежова инфраструктура и услуги към други клиенти от значим оперативен риск или такъв по сигурността, или защото сме принудени да го направим по закон.
 • 3.14 Ние можем да продължим да Ви таксуваме за Услуги по време на всяко прекъсване, възникващо в резултат от нарушаване на задълженията по Споразумението от Вас. Може да Ви бъде наложена такса по възстановяване от до CHF 100, за да се премахне прекъсване по Вашия профил.
 • 3.15 Ние не сме отговорни за всякакъв неупълномощен достъп до Вашите данни или неупълномощено използване на Услуги по Вашия профил. Вие представлявате и удостоверявате, че Вие сте единствено отговорни за използването на Услуги, упълномощени или не от Вас, от всеки Ваш служител, всякакво лице, на което сте предоставили достъп до Услугите и/или всякакво лице, което получава достъп до Вашите данни или Услуги в резултат на неуспех от Ваша страна за използване на надлежни предпазни мерки, свързани със сигурността. В резултат на това, Вие ни компенсирате и запазвате нашата незасегнатост спрямо всички разходи, искове, разноски и вреди по какъвто и да е начин, възникващи от използването или достъпа до Вашите данни или Услуги от всякаква трета страна.
 • 3.16 Ние не поддържаме каквито и да са операционни системи и/или друг софтуер, който Вие използвате в рамките на Вашите виртуални сървъри като част от Услугите, които Ви предлагаме.
 • 3.17 Ние не наблюдаваме и нямаме отговорност за съдържанието на всякакви съобщения, предавани от Вас по силата на нашето предлагане на Услугите.
 • 3.18 Ние нямаме задължение да предлагаме сигурност, различна от тази, посочена в Споразумението. Ние отхвърляме всякакви и всички гаранции, не изрично упоменати в Споразумението, включително подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за целта, както и ненарушение.
 • 3.19 Както безплатните Услуги, така и Услугите, предлагани в замяна за Кредити, се предлагат към Вас на “такива, каквито са” база.
 • 3.20 Ние ще бъдем единствения арбитър за всеки спор относно предоставянето на Услугите и нашето решение ще бъде крайно и обвързващо.

4.Използване на Услугите

 • 4.1 Вие потвърждавате, приемате и се съгласявате със следното:
  • 4.1.1 да използвате Услугите само в съответствие с Политиката по допустимо използване;
  • 4.1.2 да се съобразявате с приложимите закони по всяко едно време;
  • 4.1.3 да не вредите на Услугите или на предоставянето на Услугите;
  • 4.1.4 Вие ще действате добросъвестно през цялото време по отношение на Услугите;
  • 4.1.5 няма да продължавате да използвате Услугите, ако профилът Ви е спрян или прекратен към момента или във всеки друг момент в миналото;
  • 4.1.6, че Вие сте еднолично отговорен за съответствието с избраната услуга;
  • 4.1.7 да използвате приемливи мерки по гарантиране на сигурността във връзка с Вашето потребление на Услугите;
  • 4.1.8 да споделяте Вашата парола само с лице или лица, които Вие сте упълномощили да използват Вашия профил;
  • 4.1.9 , че Вашият профил е непрехвърлируем и Вие ще бъдете отговорни за всякакви и всички дейности, предприети чрез използването на Вашия потребителски профил, заедно със свързаната с него парола, без значение на това, дали лицето, предприемащо дейностите, е упълномощено от Вас;
  • 4.1.10 държите усъвременени Вашите детайли по профила, свързани с таксуването, връзката с Вас, както и друга информация по профила;
  • 4.1.11 , че има присъщи рискове, свързани с Интернет-свързаността, които могат да се изразят в загуба на Вашето лично пространство, Поверителна Информация и/или притежания;
  • 4.1.12 незабавно да ни уведомите за всякакво съмнително или действително неупълномощено използване на Вашия профил или за какъвто и да е пробив в сигурността; и
  • 4.1.13 да бъдете единствено и напълно отговорен за поддържането на поне едно текущо резервно копие извън мрежата на КлаудСигма за всички данни (включително, но неограничаващо се с операционни системи, съдържание и програми), съхранявани в мрежата на КлаудСигма, за да се гарантира, че възможността за загуби е намалена.
 • 4.2 Вие приемате, потвърждавате и се съгласявате, че Услугите не биха могли да се използват във всяка ситуация, когато срив или повреда в Услугите биха могли да причинят смърт или сериозна телесна повреда на което и да било лице или физична, или природна щета. Това включва, но не се изчерпва с използване на Услугите във връзка с режими на масов транспорт на лица, ядрени и химически съоръжения, критична инфраструктура и медицински устройства, чиито срив или повреда може да се изрази в увреждания върху лицата. Съответно, без засягане на каквото и да е друго отказване или ограничаване на отговорност в тези Условия на ползване, ние изрично отхвърляме всякаква специфична или наложена гаранция относно годност на Услугата за употреба за такива дейности.
 • 4.3 Вие приемате и се съгласявате, че нямате право на физически достъп до помещенията, от които се предоставя Услугата, без нашето изрично предварително разрешение, което ще се даде по наша единична преценка.
 • 4.4 Вие може да получавате достъп до Услугите чрез нашия API в допълнение на този чрез Уеб-козолата. Ние си запазваме правото да променяме API или да спираме предоставянето на API във всеки един момент без предизвестие.
 • 4.5 Вие потвърждавате, приемате и се съгласявате, че предоставянето на Услугите и Уебсайта са строго обект на:
  • 4.5.1 плащане на всички такси и разходи по бърз и навременен начин;
  • 4.5.2 Вашето пълно съответствие със Споразумението, включително тези Условия на ползване;
  • 4.5.3 съответствие с всички съответни закони и разпоредби по всяко едно време; и
  • 4.5.4 поддържане на достатъчно Кредитно Салдо за осигуряване на това, че Услугите са напълно заплащани;
  • 4.5.5 Вашата покупка на допълнителни Кредити по начин, изискван чрез Уеб-конзолата, когато Вашето Кредитно Салдо стане недостатъчно за поддържане на Услугите за 24 часа, основано на Вашето използване на Услугите и нивата на размяна на Кредити за Услуги на основа ‘използване според потреблението’ към този момент.
 • 4.6 Вие представяте и гарантирате пред нас, че:
  • 4.6.1 Вие сте на възраст на 18 и повече години, способни за поемане на отговорност за Вашите собствени действия, и сте психически здрав;
  • 4.6.2 Вие можете да влезете в правно-обвързващо споразумение с нас;
  • 4.6.3 ако влизате в Споразумението от името на фирма или друго юридическо лице, Вие имате правната власт и сте упълномощен да обвържете това лице със Споразумението;
  • 4.6.4 Вие сте лицето, чиито детайли се предоставят във връзка с Вашия потребителски профил;
  • 4.6.5 Вие не сте с издадена съдебна заповед за несъстоятелност и неосвобождаване от придобити дългове, включително със забрана за вземане на кредити над определен размер и без информиране на кредиторите си, и забрана за заемане на фирмена директорска позиция, както или в доброволно споразумение с Вашите кредитори; и
  • 4.6.6 Вие не сте лице, спрямо което на КлаудСигма й се забранява да предоставя Услуги законово.
 • 4.7 Въпреки разпоредбите на пункт 5, Вие трябва да гарантирате и поддържате достатъчно застрахователно покритие, свързано с всякакъв случай на щета, загуба или иск по отношение на всякаква загуба на данни, системна повреда, софтуерен срив, хардуерен срив или друга дейност, която се изразява във всякаква загуба на данни, информация или друг артикул, съхраняван като част от нашите Услуги.
 • 4.8 В случай, че Услуги или достъп до Уебсайта във връзка с Вас са спрени и/или прекратени и Вие смятате, че такова действие е било предприето неправилно, Вие трябва да се свържете с нас незабавно, за да ни позволите пълно проучване на въпроса, ограничавайки и смегчавайки по този начин вредата, загубата или исковете, произтичащи от спирането и/или прекратяването.

5.Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри

 • 5.1 Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри оформя част от Споразумението за Услуги, които Вие Закупувате от КлаудСигма.
 • 5.2 Всеки кредит, произтичащ от условията на Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри, трябва да бъде приписан към Кредитното Салдо за използване срещу бъдещи Услуги. Никакви кредити, произтичащи от Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри, няма да бъдат изплащани към Вас в брой или в друга форма на възстановяване.

6.Бета Услуги

Услуга в Бета Тестване е обект на следните условия:

 • 6.1 Вие признавате, че Тестът на Бета-версията е свързан с използване на предофициална версия, която може да не функционира по подходящ начин;
 • 6.2 Вие признавате, че при Тест на Бета-версията, Вие може да се изложите на по-високи от нормалните рискове спрямо операционни сривове;
 • 6.3 Пълната търговска версия на услугите, предлагани в Бета-вид, може съществено да се различава от предофициалната версия. Това може да се изрази в това програми, мрежи и операции, функциониращи в рамките на предофициалната Бета-версия, да не могат да функционират в рамките на първоначалната пълна търговска версия или при последващи такива;
 • 6.4 Вие нямате право на каквато и да е компенсация по Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри за принудително прекъсване, намаление в производителността, загуба или увреждане на данни, или за всякакви други проблеми, които могат да произлязат от Вашето Тестване на Бета-верията;
 • 6.5 Вие се съгласявате да предоставяте информация и обратна връзка по тестването на Бета-версията в приемлива форма, изискана от нас;
 • 6.6 Вие се съгласявате, че ние бихме могли да използваме Вашата информация и обратна връзка за всякакви цели, включително, но неизчерпващо се с развитие на продукта. Ние бихме могли да използваме коментари публично за медийни и промоционални материали с Вашето предварително разрешение;
 • 6.7 Вие се съгласявате, че всякаква интелектуална собственост, свойствена на Вашата обратна връзка или развитие на продукта, свързани с нашите Услуги, произтичаща от Вашия Тест на Бета-версията на която и да е Услуга, ще бъде изключителна собственост на КлаудСигма;
 • 6.8 Вие се съгласявате, че всякаква информация относно Вашето Тестване в Бета-режим, включително Вашата практика и мнения, е Поверителна Информация на КлаудСигма, определена по начина, описан в тези Условия на Ползване. Цялата информация във връзка с Теста на Бета-версията би могла да се използва само с цел предоставяне на обратна връзка към КлаудСигма;
 • 6.9 Вие не трябва да използвате Бета-версията за работа на система в реален режим. Бета-версията не трябва да бъде използвана във връзка с критични компютърни функции, включващи, но неограничаващи се с всякакви опасни среди, животоподдържащи или оръжейни системи;
 • 6.10 Бета-версията се предоставя “KAKTO E” без каквато и да е гаранция;
 • 6.11 КлаудСигма отхвърля всякакви и всички гаранции, свързани с използването на Бета-версията, до степен, позволена от приложимото законодателство, включително подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за целта и ненарушение;
 • 6.12 Максималната сумарна отговорност на КлаудСигма и на който и да е от нейните служители, представители, съдружници или доставчици по която и да е теза на закона за щета към Вас, произтичаща от Вашето използване на Бета-версията, може да се изразява в парично плащане, което не надвишава Сто Швейцарски Франка (CHF 100.00); и
 • 6.13 Ние си запазваме единичното право да прекратим използването на Бета-версия на Услуга във всеки един момент по наша единствена преценка.

7.Поддръжка

 • 7.1 В случай на повреда или нарушение в нашите Услуги, ние ще предприемем възможните мерки, за да отговорим на всички искания.
 • 7.2 Ние ще предприемем възможните действия по отстраняване на повредите, за които сме уведомени, в съответствие с пункт 7.1.
 • 7.3 Всички заявки за поддръжка трябва да бъдат направени към нас чрез използване на данните за контакт относно поддръжка, предоставени на Уебсайта.
 • 7.4 Ние ще Ви предоставим приемливо предизвестие за всички предвидени дейности по поддръжката и/или относно временна невъзможност за използване на услугите и ще имаме правото да предприемем посочените предвидени дейности по поддръжката и/или тези такива, свързани с временната недостъпност на услугите ни.
 • 7.5 В случай, че имаме търговски основания да считаме, че се изискват спешни дейности по поддръжката и/или такива, свързани с временна невъзможност за използване на услугите, ние бихме могли да извършваме такива във всеки един момент, без изискване за предоставяне на приемливо във времето предизвестие към Вас.

8.Препратки към Уебсайтове на трети страни

 • 8.1 Препратки към уебсайтове на трети страни на Уебсайта се предоставят от време на време единствено за Ваше удобство. При използване на тези препратки, Вие напускате Уебсайта.
 • 8.2 Ние не преглеждаме всички тези уебсайтове на трети страни, както и не контролираме, и не сме отговорни за тези уебсайтове или тяхното съдържание, или достъпност.
 • 8.3 Ние не предлагаме гаранции от тяхно име или ги представляваме по какъвто и да е начин, което се отнася и за всеки материал, който се намира върху тях, както и за всякакви последствия, които могат да произтекат от тяхното използване.
 • 8.4 Ако решите да използвате който и да е от уебсайтовете на трети страни с препратка на Уебсайта, Вие го правите изцяло на свой собствен риск.
 • 8.5 Вие признавате и се съгласявате, че ние няма да бъдем отговорни за достъпността на уебсайтове на такива трети страни, както и, че няма да бъдем отговорни или задължени за каквото и да е съдържание или услуги, предлагани от такива уебсайтове на трети страни. Вие трябва да се запознаете със секциите, свързани с поверителност и лични данни, както и с условията на ползване на уебсайтовете на трети страни, достъпни от Уебсайта.

9.Препратки към Уебсайта

 • 9.1 Ако желаете да поставите препратка към Уебсайта, Вие бихте могли да го направите само при следните условия:
  • 9.1.1 не премахвате, трансформирате или изменяте по друг начин размера или вида на логото или търговските марки на “CloudSigma”;
  • 9.1.2 не създавате рамка или каквато и да е друга браузърна или гранична среда около Уебсайта;
  • 9.1.3 по никакъв начин не внушавате, че ние стоим зад каквито и да са продукти или услуги, различни от нашите собствени;
  • 9.1.4 не представяте по неверен начин Вашите взаимоотношения с нас, както и не представяте каквато и да е друга невярна информация за нас;
  • 9.1.5 не използвате по друг начин която и да е от търговските марки и/или логото на “CloudSigma”, показани на Уебсайта, без изрично писмено разрешение от нас
  • 9.1.6 не предоставяте препратка от уебсайт, който не притежавате; и
  • 9.1.7 Вашият уебсайт не съдържа елементи, които са неприятни, обидни или противоречиви, които нарушават каквито и да са права върху интелектуална собственост или други права на което и да е друго лице, или които по друг начин не са в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.
 • 9.2 Ние си запазваме изричното право да отменим по-горното разрешение за препратки към нашия Уебсайт в случаи, когато Вие сте в нарушение на Условията на ползване, както и да предприемем всяко друго действие, което сметнем за подходящо. Вие следва да ни компенсирате напълно за всякаква загуба или щета, претърпяна от нас или всяка от нашите свързани фирми, когато Вие сте в нарушение на по-горното разрешение за предоставяне на препратки към Уебсайта.

10.Прекратяване

 • 10.1 Споразумението следва да започне да тече от Датата на Споразумението и следва да остане в сила, докато се прекрати от Вас или от нас.
 • 10.2 Вие можете или ние можем да прекратим Споразумението чрез предоставяне на писмено предизвестие от тридесет (30) дни (включително без изпращане на съответстващо е-мейл предизвестие).
 • 10.3 Ние бихме могли да прекратим Споразумението без предизвестие към Вас и без предлагане на каквото и да е възстановяване по Кредитното Ви Салдо, ако настъпи което и да е от следното:
  • 10.3.1 информацията, която сте предоставили за Вас, е невярна, структурно неточна или непълна;
  • 10.3.2 Вие не сте били на 18 години или не сте били правоспособни да встъпите в Споразумението към момента на подаване на заявката за Покупка на Услуги в качеството си на физическо лице или от името на друго лице, или на юридическо лице;
  • 10.3.3 възпрепятствани сме да предлагаме Услугите към Вас от закона или поради решението на компетентна правна или държавна власт;
  • 10.3.4 Вие не използвате Вашия профил за непрекъснат период от три (3) или повече месеца;
  • 10.3.5 Вашето Кредитно Сладо е нулево (или отрицателно) и Вие не сте закупили каквито и да са допълнителни Кредити в рамките на пет (5) Работни Дни. В този случай, ние допълнително ще имаме правото незабавно да изтрием всякакви данни и информация, предоставени в миналото като част от Услугите и във връзка с Вашия профил;
  • 10.3.6 кредитен доклад показва, че Вие не покривате повече нашите изискуеми критерии за кредитоспособност;
  • 10.3.7 обявили сте несъстоятелност, станете неплатежоспособен, прекратите търговската си дейност или по друг начин не можете да посрещате дълговите си или платежните си задължения, когато те станат дължими;
  • 10.3.8 не платите която и да е дължима сума към нас, когато тя стане дължима, и не погасите просрочените суми в рамките на пет (5) Работни Дни, или след получаване на уведомление от нас, че ни дължите просрочени суми;
  • 10.3.9 ние решим с причина, че Вашата способност да извършвате плащания e неблагоприятно засегната, включително, че Вашата кредитна или дебитна карта е отхвърлена или във връзка с получаването на уведомление за неуредени задължения с доставчика по кредитната или дебитната Ви карта, или Вашата банка;
  • 10.3.10 Вие нарушите Политиката на допустимо използване;
  • 10.3.11 Вашата смърт или прекратяване в съществуването на юридическо лице в съответния случай; или
  • 10.3.12 Вие не се съобразите с която и да е клауза на Споразумението и не отстраните това Ваше несъобразяване в рамките на двадесет (20) Работни Дни от нашето уведомление към Вас, посочващо нарушението.
 • 10.4 Ако нямате просрочени задължения към прекратяването на Споразумението, ние ще Ви предоставим нормална възможност да прехвърлите Вашата работна среда извън обхвата на нашите Услуги по методичен начин, където е възможно.
 • 10.5 Вие бихте могли да прекратите Споразумението с нас за нарушение по него чрез писмено уведомление, ако настъпи каквото и да е от следното:
  • 10.5.1 ние по съществен начин не успеем да предложим Услугите, както е договорено, и не остраним проблема в рамките на пет (5) Работни Дни от получаване на Вашето писмено уведомление, посочващо проблема; или
  • 10.5.2 ние по съществен начин не успеем да посрещнем всякакво задължение по Споразумението и не отстраним отклонението по изпълнението в рамките на двадесет (20) Работни Дни от получаване на Вашето писмено уведомление, което го посочва.
 • 10.6 При прекратяване на Споразумението, Вие:
  • 10.6.1 няма да имате достъп до всякакви данни, съхранявани в нашите мрежа и инфраструктура, при използване на Услугите;
  • 10.6.2 сте длъжни да прекратите използването на Услугите;
  • 10.6.3 оставате отговорен за всякакви непокрити суми, включително отрицателно Кредитно Салдо на датата на прекратяване; и
  • 10.6.4 трябва да спрете използването на всякакви IP адреси и наименования на сървъри, прехвърлени към Вас от нас във връзка с Услугите, както и да пренасочите всякакви свързани с Вас Услуги, отнасящи се до Име на Домейн, извън нашата мрежа.
 • 10.7 Прекратяването на това Споразумение поради каквато и да била причина следва да не засяга:
  • 10.7.1 присъщите права и задължения на страните, произтичащи по какъвто и да е начин от това Спорзумение към датата на прекратяване, включително без ограничение правото на възстановяване на щети срещу ответната страна; и
  • 10.7.2 всякакви разпоредби, изразени за запазването на това Споразумение, които следва да останат в пълна сила.

11.Данъци, мита и ДДС-облагане

 • 11.1 Всички суми, платими за Услуги и Кредити, са посочени без каквото и да е ДДС-начисляване, освен ако не е заявено друго. Ние си запазваме правото и следва да сме управомощени да начисляваме ДДС и други данъци, и мита в зависимост от случая.
 • 11.2 Вие се съгласявате, че Вие носите отговорност за всички данъци и мита, произтичащи от Вашето закупуване на Кредити от нас и от използването на нашите Услуги.

12.Политика на поверителност, Права върху интелектуалната собственост и Поверителна информация

 • 12.1 Всякакво събиране, съхраняване и използване на Ваши данни се урежда от Политиката на Поверителност.
 • 12.2 Вие се съгласявате, признавате, приемате и давате съгласието си да бъдете обвързан с условията на Информацията по Авторските Права.
 • 12.3 Всеки един от нас си запазва всички права, собственост и интерес към и спрямо нашите съответни търговски тайни, намерения, авторски права и друга интелектуална собственост. Всякаква интелектуална собственост, развивана от КлаудСигма по време на изпълнението на Услугите, следва да принадлежи на КлаудСигма, освен ако писмено не сме се споразумели с Вас предварително, че Вие следва да имате участие в интелектуалната собственост.
 • 12.4 Като допълнение, всеки от нас се съгласява да не използва Поверителната Информация на другия, с изключение на случаи, свързани с доставянето или използването на Услуги, упражняването на съответни законни права във връзка със Споразумението, или във връзка с изискване на приложимото законодателство.
 • 12.5 Всеки един от нас се съгласява да не разкрива Поверителна Информация на другия към всякакви трети страни, с изключение на:
  • 12.5.1 нашите съответни доставчици на услуги, служители и представители, при условие, че такива доставчици на услуги, служители и представители, се съгласят с мерки по поверителност, които са поне толкова строги, колкото тези, посочени в тези Условия на Ползване;
  • 12.5.2 правоприлагащи или правителствени власти при изискване за такова по закон; и
  • 12.5.3 в отговор на призовка или на друг принудителен правен процес при условие, че се предостави предизвестие от поне 5 Работни Дни преди оповестяването, освен ако предоставянето на такова предизвестие не е забранено по закон.

13.Съобщения

 • 13.1 Всички Услуги и Уебсайтът се експлоатират и управляват от КлаудСигма. За рутинни въпроси във връзка с Уебсайта или Услугите, моля, свържете се с нас, използвайки детайлите, предоставени на Уебсайта.
 • 13.2 Предизвестия относно прекратяване на Споразумението или други правни въпроси следва да бъдат изпращани по е-мейл и по поща с обратна разписка до:
  • По поща:
   CLOUDSIGMA AG
   Sägereistrasse 29
   CH-8152 Glattbrugg
   Switzerland
   По е-мейл: legal@cloudsigma.com
 • 13.3 КлаудСигма ще съобщава за промени в Политиката на Допустимо Използване, Условията на Ползване, Политиката на Поверителност, Информацията по Авторски Права и Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри, публикувайки ги на Уебсайта.
 • 13.4 Съобщения за промени в Политиката на Допустимо Използване, Условията на Ползване, Политиката на Поверителност, Информацията по Авторски Права и Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри се считат за получени към момента, в който се вписвате в Уеб-конзолата за следващ път, или към началото на първия Работен Ден, следващ момента на публикуване.

14.Отказване на отговорност

 • 14.1 Ние се стараем по всякакъв приемлив начин да направим така, че информацията, съдържана на Уебсайта, да е точна, все пак не бихме могли да гарантираме нейната точност и си запазваме правото да променяме информацията на Уебсайта (включително тези Условия на Ползване) във всеки един момент. Вие, по тази причина, трябва да проверявате тези Условия на Ползване за всякакви такива промени всеки път, когато посещавате Уебсайта или използвате Услугите.
 • 14.2 Доколкото ни е известно, информацията, която се съдържа в рамките на Уебсайта, е точна. Въпреки, че предприемаме възможното по осигуряване на нейната точност, ние не поемаме отговорност или гаранции по какъвто и да е начин във връзка с Уебсайта или съдържанието, намиращо се на него, включително какъвто и да е текст, графика, съобщения, препратки или други артикули. Ние няма да бъдем отговорни към който и да е клиент или член на обществото за каквато и да е информация, предложена на Уебсайта. Нашият Уебсайт се предоставя на “както е” база и ние не поемаме всякакви отговорност и гаранции, ако такава информация впоследствие се окаже неточна или остаряла. Нито ние, нито който и да е друг сътрудник на Уебсайта не поема отговорност или не дава каквато и да е гаранция, условие, обещание или период, изразен или подразбиращ се като условие, качество, изпълнение, точност, годност за цел, завършеност или неналичие на вируси на съдържанието, намиращо се на този уебсайт, или, че такова съдържание ще бъде точно, актуално, непрекъсваемо или без грешки.

15.Отговорност

 • 15.1 Всички Услуги, софтуер, съдържание, снимки, материали и други данни или информация, предоставяни от нас, се предлагат ‘КАКТО СА’.
 • 15.2 Ние не поемаме отговорност или гаранции, били те изрични, по подразбиране, законови или по друг начин, по отношение на услугите, софтуера, съдържанието, снимките, материалите и другите данни или информация.
 • 15.3 С изключение и до степента, забранена от приложимото законодателство, ние отхвърляме всякакви гаранции, включително, без ограничения, всякакви подразбируеми гаранции за продаваемост, годност за цел, задоволително качество, право на използване без намеса, ненарушение и всякакви гаранции, произтичащи от предишен модел на поведение или установени бизнес практики.
 • 15.4 Ние не поемаме отговорност или предлагаме гаранции, че Услугите ще бъдат непрекъснати, без грешки или напълно сигурни, или, че съхраняваните данни, използвайки Услугите, ще бъдат сигурни или по друг начин защитени от загуба или повреда.
 • 15.5 Ние следва да не носим отговорност за всякакви прекъсвания в Услугите, включително, но неограничаващи се с прекъсвания в захранването, системни сривове или други прекъсвания, включително онези, които засягат приемането и завършването по плащания за Покупки.
 • 15.6 Никакво съобщение или информация, получена от Вас директно от нас, чрез Услугите или всякаква трета страна, не следва да породи каквато и да е гаранция, непосочена изрично в тези Условия на Ползване.
 • 15.7 Нищо в тези Условия на Ползване следва да не изключи или ограничи нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от небрежност, измама или всякаква отговорност, която не може да се изключи от приложимото законодателство.
 • 15.8 Ние не гарантираме и следва да не сме отговорни за всякакви щети или вируси, които могат да засегнат Вашите компютърни съоръжения или друга собственост по причина, свързана с Вашия достъп, сърфирането или използването на Уебсайта.
 • 15.9 Ние не гарантираме, че функции, съдържащи се в Услугите, ще бъдат непрекъсваеми или без грешки, или, че дефектите ще бъдат поправени.

16. Ограничаване на Отговорност

 • 16.1 Освен задълженията за плащане и/или тези, свързани с компенсации, по начин, уреден в тези Условия на Ползване, отговорността на всяка страна към другата, произтичаща от което и да е събитие или верига от свързани събития, следва да бъде строго ограничена до сумата, платена от Вас към нас непосредствено по време на предходния месец, в който възниква събитието (или първото от веригата свързани събития).
 • 16.2 Вие признавате, приемате и се съгласявате, че Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри и Кредитите, дължими по него от време на време, са Вашата единствена компенсация и право на възмездяване на щети и/или загуби, претърпяни от Вас, и представляват нашата пълна отговорност във връзка с Вас по договор или непозволено увреждане (различно от измама) по Споразумението.
 • 16.3 Вие признавате, приемате и се съгласявате, че никоя от страните не следва да бъде отговорна по договор или непозволено увреждане (различно от измама) за:
  • 16.3.1 преддоговорни или други гаранции;
  • 16.3.2 щети или загуби в резултат на срив или прекъсвания в Услугите от какъвто и да е тип, както и всякаква свързана загуба на данни или липса на наличност; и
  • 16.3.3 загуба на работа, договори, очаквани спестявания, загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на нематериални активи, загуба на репутация, загуба или използване на данни или всякакви непреки, или последващи загуби при всякакви обстоятелства.

17.Обезщетяване

Вие следва да компенсирате и защитавате нас, нашите представители, съдружници, доставчици, директори, ръководен персонал, служители и партньори (“Обезщетяваните лица на КлаудСигма”) за и срещу всякакви съдебни искове, загуби, задължения, разходи, глоби, щети и суми по уреждане на отношения, включително приемливи правни такси и съдебни разходи, понесени от Обезщетяваните Лица на КлаудСигма, възникващи по повод всякакъв иск в резултат на Вашa фактическa или предполагаема груба небрежност, умишлено увреждане, нарушение на закона, невъзможност за спазване на задълженията по повод сигурността, изисквани от Споразумението, нарушение на Политиката по Допустимо Използване или Условията на Ползване. Тези задължения по обезщетяването подлежат на изпълнение при условие, че ние Ви предоставим навременно задоволителни подробности за който и да е иск и сътрудничим по защитаването на който и да е иск. Ние ще изберем юридически съветник по защитаването на който и да е иск при условие, че това решение отговаря на ситуацията и Ви е съобщено своевременно. Вие сте длъжни да се съобразите с разумните искания от наша страна за помощ и съдействие в защита на иска. Ние бихме могли да не се съгласим с каквото и да е уреждане във връзка с който и да е иск без Вашето предварително писмено съгласие, което не може да бъде отказвано без причина. Разходите, понесени от Обезщетяваните Лица на КлаудСигма, трябва да бъдат платени от Вас щом възникнат.

18.Непреодолима Сила

Никой от нас няма да бъде в нарушение на Споразумението или да бъде отговорен за каквато и да е загуба или щета, които другата страна може да претърпи, поради всякакви: катастрофично събитие; срив в захранването; колебания в захранването; пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или други природни бедствия, война, нашествие, акт на чуждестранни врагове, военни действия (без значение, дали е обявена война или не), гражданска война, въстание, революция, метеж, военна или узурпирана власт, или конфискация, терористични действия, национализация, правителствена санкция, блокиране, ембарго, трудов спор, стачка, локаут или прекъсване, или срив в електричеството, или други външни услуги, или всякакво друго закъснение, или срив, причинени от трета страна. В случай на такова събитие, ние си запазваме правото да прекратим или спрем Уебсайта и/или нашите Услуги без понасяне на каквато и да е отговорност.

19.Промени по Споразумението

 • 19.1 Ние си запазваме правото да правим промени по Споразумението, включително нашата Политика на Допустимо Използване, тези Условия на Ползване, Политиката на Поверителност, Информацията по Авторските Права и Споразумението с Гарантирани Потребителски Параметри при условие, че промените са съвместими с приложимото законодателство и нормите на индустрията, и са приемливи. Всякакви промени, които ние правим по време на периода на Споразумението, ще влязат в сила за Вас във връзка с всички минали, сегашни и бъдещи Услуги, когато настъпи най-ранното от следното:
  • 19.1.1 Вие направите нова/допълнителна Покупка на кредити, която отчита ревизираното Споразумение;
  • 19.1.2 Вие разменяте допълнителни кредити за наши Услуги; или
  • 19.1.3 тридесет (30) дни след наше съобщение към Вас, описващо промяната.
 • 19.2 Ако не желаете да продължите използването на нашите Услуги като следствие на каквато и да е такава промяна, Вие бихте могли да прекратите Споразумението, предоставяйки ни писмено предизвестие за прекратяване на такова основание, не по-късно от тридесет (30) дни от датата, на която сте уведомени за промяната. Ако Вие прекратите Споразумението в резултат на такава промяна, тридесет (30) дни от датата на получаване от нас на Вашето писмено предизвестие за прекратяване:
  • 19.2.1 Вие може да продължите да използвате Услуги, вече разменени за Кредити до този момент. Всякакви Услуги, не напълно доставени към този момент, ще бъдат обратно преобразувани в Кредити и добавени към Вашето Кредитно Салдо, основани на първоначалното ниво на размяна, използвано във връзка с посочените Услуги; и
  • 19.2.2 Вие ще имате правото да получите Вашето текущо Кредитно Салдо към този момент като парично възстановяване от нас на основа ‘едно към едно’ в избраната валута по подразбиране за Вашия профил.

20.Допълнителни разпоредби

 • 20.1 Незаконността, недействителността или неприложимостта на разпоредба на Условията на Ползване по законодателството на която и да е юрисдикция не засяга: законността, действителността или приложимостта на която и да е друга разпоредба на Условията на Ползване в тази юрисдикция; или законността, действителността или приложимостта на тази или на която и да е друга разпоредба на Условията на Ползване по законодателството на която и да е друга юрисдикция.
 • 20.2 Ако има противоречие между условията на който и да е от документите, който се включва в Споразумението, документите ще се управляват в следния ред: Условия на Ползване, Политика на Допустимо Използване, Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, Информация по Авторските Права и Политика на Поверителност.
 • 20.3 Споразумението учредява цялостното споразумяване между Вас и нас във връзка с предлагане на Обслужването и замества всякакви предишни споразумения, уговорки, обещания или предложения, писмени или устни, между нас във връзка с това, както и всички минали модели на работа или установени практики в сферата. Никакво устно обяснение или информация, дадени от която и да е страна, могат да изменят тълкуването на Споразумението. Съгласявайки се с тези Условия на Ползване, Вие не се позовавате на каквото и да е представителство, различно от това, изрично посочено в тези Условия на Ползване.
 • 20.4 Вие не може да прехвърляте Споразумението без нашето предварително писмено позволение. Ние бихме могли да прехвърлим Споразумението, напълно или частично, като част от продажбенo или фирменo преустройство на нашата фирма и ние бихме могли да прехвърлим Вашата Поверителна Информация като част от всякаква такава транзакция.
 • 20.5 Всяка Покупка може да бъде променена чрез формално писмено споразумение, подписано от двете страни, или чрез размяна на кореспонденция, включително електронна поща, която включва изричното съгласие на упълномощено лице за всеки от нас.
 • 20.6 Взаимоотношението между Вас и нас е от типа на независими договарящи се страни и Споразумението не е предназначено да създава какъвто и да е тип партньорство, съвместно предприятие, отношения тип служител/работодател или франчайз. Никой от нас не е представител за ответната страна и никой от нас няма правото да обвързва ответната страна по което и да е споразумение с трета страна.
 • 20.7 Обясненията, заглавията на разделите, както и заглавията в Споразумението, са само за удобство и не са част от Споразумението.
 • 20.8 Ние бихме могли да използваме услугите на трети страни като доставчици на такива, за да извършваме всички или каквато и да е част от Услугите, но ние оставаме отговорни пред Вас по Споразумението за услуги, извършени от доставчици, явяващи се трети страни, в еднаква степен, както ако бяхме изпълнили тези услуги на тези трети страни самостоятелно.
 • 20.9 Никакво закъснение и/или неспособност от наша страна да приложим правата си или тези по Споразумението не следва да се счита за писмено отказване от право, искане, претенция или привилегия.
 • 20.10 С изключение на посоченото в тези Условия на Ползване, Споразумението може да се изменя само чрез формален документ, подписан както от Вас, така и от нас.
 • 20.11 Всеки отказ, във връзка с права или претенции, по всякакво нарушение на Споразумението може да бъде направен от нас към Вас изрично и само в писмен вид. Никакъв такъв отказ не следва да бъде считан за отказ по всякакви последващи нарушения, подобни или от друго естество.
 • 20.12 Всеки от нас признава, приема и се съгласява, че няма да подаде иск срещу ответната страна по Споразумението повече от три календарни месеца от момента, в който произлиза иска.

21.Приложимо Право и Юрисдикция

Споразумението и всички други правоотношения между Вас и нас ще се уреждат от и тълкуват в съответствие с Швейцарското законодателство. Съдилищата на Цюрих, Швейцария, следва да имат изключителната юрисдикция по разрешаването на който и да е спор, възникващ от или във връзка със Споразумението и всички съдебни процедури ще бъдат извършвани в съдилищата на Цюрих, Швейцария. Вие и ние неотменимо предаваме и се съгласяваме да предадем юрисдикцията на съдилищата в Цюрих, Швейцария. Споразумението не следва да бъде уреждано по Конвенцията на Обединените Нации за Международна Продажба на Стоки. Вие и ние неотменимо отказваме всякакво възражение, което ние или Вие можем да имаме във всеки един момент, спрямо съдилищата на Цюрих, Швейцария, и се съгласяваме да не претендираме, че съдилищата на Цюрих, Швейцария, не са удобен или подходящ съд.

Последно усъвременени: 11-ти май 2010
Авторски права CLOUDSIGMA AG, 2010. Всички права запазени.

This post is also available in: English, German