SLA

Споразумение с гарантирани потребителски параметри

Като част от Условията на ползване, уреждащи всички закупувания на услугите на CLOUDSIGMA AG, търгуваща като “CloudSigma” (“ние”, “нас”), ние Ви предоставяме следното ниво на обслужване (“Вие”, “Вас”):

100% гаранция за наличността на виртуалните сървъри

КлаудСигма гарантира 100% наличност на виртуалните сървъри за всеки един календарен месец, определящо се от тяхната наличност в мрежата ни, както и отговора им спрямо ефективност и производителност. Тази гаранция покрива само хардуерното и виртуализационното ниво на услугите, но не и софтуера (включително, но неограничаващо се с операционни системи и приложения), функциониращ върху виртуалните сървъри.

100% гаранция за безпроблемна мрежова работа

КлаудСигма гарантира 100% мрежова наличност във всеки даден календарен месец. Мрежата се счита за ‘налична’, ако граничните рутери и суичове на КлаудСигма са налични за и отговарят на наблюдаващите инструменти на КлаудСигма по невлошен начин.

Гаранция за 1ms или по-нискo мрежово закъснение

КлаудСигма гарантира мрежово закъснение от 1 ms или по-ниско за пакетите данни между сървърите в рамките на мрежата и услугите на КлаудСигма. Мрежовото закъснение се отнася до времената на мрежово закъснение между граничния слой на един виртуален сървър и граничния слой на друг виртуален сървър и изключва вътрешните времена на закъснение, в резултат от софтуер, функциониращ в рамките на виртуалния сървър, в който и да е край на преноса на данни.

Credit

Ако не успеем да спазим гаранциите, описани по-горе, Вие ще може да поискате кредит, както е описано по-долу, до максимума от 100% от Вашата такса за капацитет, използван през изминалите 30 календарни дни:

 • Кредит от 50 пъти таксите за който и да е период на загуба на наличност за виртуален сървър или мрежов срив, продължаващ повече от 15 минути, измерващ се от момента, в което сте ни уведомили действително на cloudsigma.zendesk.comили момента, в който нашите наблюдаващи системи прихванат отсъствието на наличност (което от тях е с по-ранен момент);
 • Кредит от 50 пъти таксите за който и да е период на мрежово закъснение, както е определено по-горе, по-високо от 1ms, продължаващо повече от 15 минути, измервано от момента, в който сте ни уведомили действително на cloudsigma.zendesk.comили от момента, в който нашите наблюдаващи системи прихванат отсъствието на наличност (което от тях е с по-ранен момент);
 • Кредит на Вашата пълна такса за предишните 30 календарни дни в случай на постоянна загуба на Вашите съхранявани данни, в резултат на хардуерен или софтуерен срив в системите на КлаудСигма. Тази клауза напълно изключва загуба на данни или увреждане, причинено от използван софтуер в рамките на виртуален сървър.

В случай, че ние не можем да спазим гаранцията повече от един път в рамките на период от 30 календарни дни, тогава кредитът, който Вие може да поискате за всеки възможен инцидент, ще бъде ограничен до максималния размер от 100% от Вашата такса за използвания капацитет от момента на предишния инцидент, или 100% от Вашата такса за използвания капацитет през изминалите 30 календарни дни, която от двете такси е по-ниска.

За да получите кредит, Вие трябва да се свържете с нас на cloudsigma.zendesk.comв рамките на 30 календарни дни от инцидента, определяйки времето на започване, датата и продължителността на съответния период, което формира основата на Вашето искане и предявената сума на кредита. Ние ще бъдем единствения арбитър по отношение на размера на кредита и нашето решение ще е крайно и задължително.

Ограничения и освобождаване от отговорност

Следните събития или ситуации представляват освобождаване от гаранциите на КлаудСигма:

 • Действия или пропуски на Вас или Вашите потребители;
 • Софтуер, използван в рамките на Вашите виртуални сървъри;
 • Планирана поддръжка, която сме обявили поне 24 часа предварително;
 • Фактори извън нашия контрол, включително, но неограничаващо се с всякакви форсмажорни събития, сривове, пропуски от страна на нашите мрежови доставчици или интернет сривове
 • Действия на трети страни, включително, но неограничаващо се с компромиси със сигурността, атаки, водещи до отказ от обслужване и вируси при условие, че КлаудСигма предприема логичните усилия за поддържане на софтуера и системите си актуални;
 • Нарушения на нашата Политика на допустимо използване;
 • Всеки продукт текущо в Бета-състояние съгласно нашите Общи условия;
 • Правоохранителна дейност.

Потребителите са длъжни да извършват навреме всички плащания и да имат достатъчно предплатено салдо, където е нужно, за покриване на текущите нива на потребление, съответни на посочените кредити в това Споразумение с гарантирани потребителски параметри. Няма да бъдат удължавани кредити на потребители, неизпълнили задължението си по което и да е плащане или имайки недостатъчно салдо, за да продължат използването на услугите на КлаудСигма на потребителските нива по време на съответния период с предявен кредит, за поне 10 календарни дни.

Предлагането на кредит от КлаудСигма към Вас по начина, описан в това Споразумение с гарантирани потребителски параметри, ще бъде еднинственaта и изключителна компенсация за отсъствие на наличност или нарушена производителност в услугите на КлаудСигма. Кредити ще бъдат предоставяни само срещу бъдещо обслужване и за избягване на съмнение, не биха могли да бъдат разменяни за парични средства или други форми на плащане.

Въпреки всичко, посочено в това Споразумение с гарантирани потребителски параметри, максималният общ кредит за месечния период на таксуване, включително всички гаранции, не трябва да надхвърля 100% от Вашата такса за изминалите 30 календарни дни. Кредити над Вашата такса за изминалите 30 календарни дни няма да бъдат пренасяни спрямо бъдещи нужди във формата на такси.

Това Споразумение с гарантирани потребителски параметри оформя част от Вашето Споразумение с КлаудСигма, заедно с Общите условия и Политиката на допустимо използване, и е обект на всички условия, посочени в тези документи.

Последно усъвременено: 11-ти май 2010
Авторски права CLOUDSIGMA AG, 2010. Всички права запазени.

This post is also available in: English, German